Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Heisala Craft Drink Company Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §). Seloste on päivitetty 16.2.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Heisala Craft Drink Company Oy (jäljempänä ”Heisala Craft”)
Y-tunnus: 2851040-8
Heisalantie 320, 21600 PARAINEN

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juho Nummi
c/o Heisala Craft Drink Company Oy
Puhelin: +358 40 0566189
Sähköposti: juho(at)heisalacraft.fi

3. Rekisterin nimi

Heisala Craft Drink Company Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Heisala Craft asiakasrekisteri”).

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitaminen ja analysointi, palveluiden tuottaminen ja personointi, liiketoiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen sekä markkinointi, etämyynti, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä asiakasviestintä.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Heisala Craftin huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus on yhteensopiva Heisala Craftin käyttötarkoitusten kanssa. Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla:

 • etu- ja sukunimi
 • asema
 • yritys/organisaatio
 • henkilön valokuva
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • www-sivustojen osoitteet
 • tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja
  yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
 • sukupuoli
 • syntymäaika
 • kieli
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot
 • Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta (mm. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, Instagram), sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tämä sisältää erilaiset markkinointitoimenpiteet kuten uutiskirjeet, ja tapahtumat kuten messut.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Heisala Craft Drink Company Oy:n muista rekistereistä, valikoitujen yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa, sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Heisala Craftin yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja luovutetaan lähtökohtaisesti vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Heisala Craftin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen käyttötarkoitus on yhdenmukainen Heisala Craftin käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Heisala Craft myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. Heisala Craft voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa Google LLC. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL-tekniikalla. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Heisala Craft Drink Company Oy
Tarkastus tai muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / Juho Nummi
Heisalantie 320
21600 PARAINEN

Sähköpostitse: juho(at)heisalacraft.fi

Heisala Craft vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastausaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Heisala Craft pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä asiakkailleen. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.